GEGARANDEERD SUCCES?


Ik beloof mij als coach voor elke cliënt telkens weer voor 100% in te zetten om samen manieren te zoeken om hun doelen te bereiken.


Elke persoon is echter uniek en elke situatie anders. Ik heb uiteraard geen pasklare oplossingen voor elk probleem. En ik heb zeker ook niet alle wijsheid in pacht. Ik kan dan ook geen onmiddellijk succes en spectaculaire resultaten garanderen.


Kortom: ik ga met mijn cliënten een inspanningsverbintenis aan en geen resultaatsverbintenis.


ALGEMENE VOORWAARDEN


1.DEFINITIES

1.1.Opdrachtnemer: de persoon die de diensten aanbiedt, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijnde Daniel Van Waeyenberg, Zavelvennestraat 141, 3500 Hasselt, ondernemingsnummer 0847.486.525.
1.2.Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie, die de opdracht(en) voor de diensten aan de opdrachtnemer verstrekt.
1.3.Diensten: alle door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, alsook alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, met inbegrip van werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.
1.4.Cliënt: de persoon aan wie de met de opdrachtgever overeengekomen diensten door de opdrachtnemer worden verstrekt.
1.5.Praktijk: de vestiging waarin de opdrachtnemer zijn diensten aanbiedt, gelegen in de Zavelvennestraat 141, 3500 Hasselt.
1.6.Website: de website van de opdrachtnemer, zijnde www.autismehulp.be.

2.VOORWERP

2.1.De opdrachtgever vertrouwt aan de opdrachtnemer die aanvaardt, opdrachten toe, die hij autonoom uitvoert.
2.2.De opdrachtnemer werkt op zelfstandige basis. Derhalve kan de opdrachtgever van de opdrachtnemer geen enkele ondergeschiktheid, in de zin van gezag, leiding en toezicht verwachten en voor zover daaromtrent twijfel zou kunnen bestaan in één of andere contractuele clausule zal die nooit kunnen uitgelegd worden in het nadeel van de opdrachtnemer.
2.3.Het is de opdrachtnemer die instaat en verantwoordelijk is voor de correcte uitvoering. Er kunnen tussen de partijen afspraken met betrekking tot de uitvoering gemaakt worden voor zover deze geen afbreuk doen aan het autonoom karakter waarmee de opdrachtnemer zijn of haar werk organiseert en de opdrachten uitvoert.
2.4.Met de opdrachtgever gemaakte afspraken of gesloten overeenkomsten leiden voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting.


3.AFSPRAKEN

3.1.Alle diensten worden uitsluitend op afspraak verleend.
3.2.De opdrachtgever kan afspraken boeken via de boekingsmodule op de website van de opdrachtnemer.
3.3.Een afspraak kan enkel schriftelijk door de opdrachtgever worden afgezegd of verplaatst via e-mail, sms of Whatsapp.
3.4.Een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos door de opdrachtgever worden afgezegd of verplaatst. Bij afzegging of verplaatsing binnen 24 uur is de opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor de dienst of de geplande tijd voor een afspraak in rekening te brengen met een minimum van €60,00.
3.5.Indien de opdrachtgever, dan wel de aangewezen cliënt niet voor de geplande afspraak verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
3.6.Indien de opdrachtgever, dan wel de aangewezen cliënt niet verschijnt op een geplande afspraak op verplaatsing (aan huis of op een andere locatie dan de praktijk), wordt bovendien ook €1,00 aangerekend per kilometer van de totale afgelegde afstand heen en terug tussen de praktijk en de met de opdrachtgever overeengekomen locatie.
3.7.De opdrachtnemer heeft steeds het recht om zonder opgave van reden een overeengekomen dienst te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren.


4.SOMATO-PSYCHOPEDAGOGIE (SPP)

4.1.De cliënt/opdrachtgever die een afspraak boekt voor een SPP-sessie, geeft de opdrachtnemer daarmee impliciet toestemming om tijdens de sessie het lichaam van de cliënt/opdrachtgever aan te raken.
4.2.Een SPP-sessie duurt ongeveer 45 minuten.
4.3.De cliënt komt gewassen en met propere kleren aan naar de sessie. In geval de opdrachtnemer oordeelt dat de hygiëne van de cliënt ontoereikend is, behoudt hij zich het recht voor om geen manuele SPP-diensten te verstrekken.


5.BETALING

5.1.Aan het einde van elke sessie kan de cliënt/opdrachtgever zowel contant als elektronisch betalen.
5.2.Facturen worden op de laatste dag van de maand opgesteld en zijn betaalbaar binnen 30 dagen na de factuurdatum.
5.3.Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist.
5.4.In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is de opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Er worden geen bijkomende diensten verstrekt zolang de opdrachtgever niet alle voorgaande prestaties heeft betaald of indien er nog een factuur na de vervaldatum openstaat.
5.5.In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts verwijlintresten verschuldigd over de openstaande vorderingen, gelijk aan de wettelijke rente.
5.6.In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zullen de vorderingen van de opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
5.7.Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.8.Als van de opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan de opdrachtnemer voor aanvang van zijn werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

6.INCASSO

6.1.Ingeval de opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen, dan is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
6.2.Voor zover de opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt de opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog wordt voldaan na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag volgend op de dag van aanmaning door de opdrachtnemer.
6.3.Voor zover de opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt de opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 20% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

7.PERSOONSGEGEVENS
Door het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtnemer, wordt aan de opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit het kennismakingsgesprek, het intakegesprek en de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal de opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten.

8.KLACHTEN EN GESCHILLENREGELING
De opdrachtnemer behandelt klachten overeenkomstig zijn klachtenreglement, dat kan worden geraadpleegd op de website van de opdrachtnemer.


9.GEHEIMHOUDING
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10. FORCE MAJEURE
Geen van de partijen is verantwoordelijk jegens de ander voor enige vertraging, non performance, verlies, beschadiging of verwondingen voortkomende uit natuurrampen, stakingen, diskwalificatie, burgeropstand, onlusten, oorlog, pandemie, brand, explosie, sabotage, storm, overstromingen, aardbevingen, mist of het in beslag nemen van materialen en of manschappen voor nationaal gebruik.

11.AANSPRAKELIJKHEID

11.1.De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door hem verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.
11.2.Met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten leiden voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij de opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van de opdrachtnemer kan worden verlangd.
11.3.De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
11.4.Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met en na schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever geschieden.
11.5.De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.


12.SCHADEVERGOEDING

12.1.De opdrachtnemer is, in geval van een toerekenbare tekortkoming, slechts aansprakelijk voor vergoeding van directe schade.
12.2.De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.
12.3.Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
12.4.Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de opdrachtnemer afgesloten burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
12.5.Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, is nadrukkelijk uitgesloten. Onder indirecte schade wordt mede verstaan: gevolgschade, gederfde winst, immateriële schade voor de opdrachtgever, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, waardevermindering van producten of anderszins.
12.6.De opdrachtgever dient zijn persoonlijke informatie, zoals naam, adresgegevens en overige informatie die nodig is voor de juiste uitvoering van de overeenkomst, op correcte wijze aan de opdrachtnemer te leveren. De opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade voortkomend uit door de opdrachtgever onjuist verstrekte informatie die nodig is voor de juiste uitvoering van de overeenkomst.
12.7.Als uitgangspunt voor schadevergoeding wordt steeds de stand van de wetgeving genomen ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade voortkomend uit veranderde wetgeving na het sluiten van de overeenkomst.
12.8.De opdrachtgever is verplicht, tenzij zulks in verband met omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, in goed overleg, de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen binnen een redelijke termijn voor diens rekening tekortkomingen, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, te herstellen of de uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen, onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade ten gevolge van de tekortkomingen.
12.9.Bij de vaststelling van de schadevergoeding in geval van een overschrijding van de vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt, naast met de overige van belang zijnde feiten en omstandigheden, rekening gehouden met de mate waarin de opdrachtgever door de gevolgen van de bevoegdheidsoverschrijding is gebaat.
12.10.Een op grond van de voorgaande regels bepaalde schadevergoeding is niet van toepassing voor zover deze schadevergoeding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.


13.WIJZIGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

13.1.De Algemene voorwaarden kunnen te allen tijde op de website van de opdrachtnemer worden geraadpleegd.
13.2.De opdrachtnemer mag deze Algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen.
13.3.Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever slechts verbindend worden, indien de opdrachtnemer de opdrachtgever van de wijzigingen van de Algemene voorwaarden in kennis heeft gesteld en 14 dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.

14.NIETIGHEID
De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van de overige bepalingen mee.

15.TOEPASSELIJK RECHT
Op de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, met inbegrip van deze Algemene voorwaarden en alle daaruit vloeiende verbintenissen, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.